О УСЛОВИМА ЗА НАЗИВ ПРИМАРИЈУС

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЗИВА ПРИМАРИЈУС

Назив примаријус може се доделити доктору медицине, доктору денталне медицине, магистру фармације и магистру фармације – медицинском биохемичару који има:

1) најмање 12 година радног искуства у обављању здравствене делатности, од чега најмање шест година после положеног специјалистичког испита у складу са прописом којим се уређују специјализације и уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника;
2) објављене стручне и научне радове чији је једини аутор, првоименовани аутор или коаутор, бодоване са најмање 100 бодова, у складу са овим правилником, под условом да је 60 бодова остварио радовима у којима је једини или првоименовани аутор.

У поступку добијања назива примаријус, стручни и научни радови бодују се на следећи начин:

1) Рад објављен у изводу (резиме, постер) у зборнику или његовом додатку (суплементу):

Постер се прихвата под условом да има обављену стручну рецензију и потврду организатора скупа.

2) Рад објављен у целини у зборнику или његовом додатку (суплементу):

3) Стручни часописи:

Радови из тач. 1), 2) и 3) овог члана објављују се у складу са прописом којим се уређује поступак и начин вредновања, и квантитативно исказивање научноистраживачких резултата истраживача.


4) Монографија:
-Једини аутор или првоименовани аутор 20;
-један од осталих аутора 10.

5) Поглавље у стручним књигама:
-Једини аутор или првоименовани аутор 15
-један од осталих аутора 10

Ужа специјализација – 20

Студије другог степена и студије трећег ступена – докторске академске студије не бодују се за звање примаријус.

ПРИХВАТАЈУ СЕ САМО РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА КОЈИ ИМАЈУ ОЗНАКУ: CIP – КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У ПУБЛИКАЦИЈИ (ISSN, ISBN, UDK, UDC).
Зборници, уколико немају каталогизацију, морају имати научни, односно редакцијски одбор.

ПЕРИОД У КОМЕ ЈЕ АУТОР ОБЈАВЉИВАО РАДОВЕ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД ШЕСТ ГОДИНА НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ОДНОСНО ПРЕДЛОГА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЗИВА ПРИМАРИЈУС, ТЈ. РАДОВИ МОРАЈУ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ У НАЈМАЊЕ ШЕСТ РАЗЛИЧИТИХ КАЛЕНДАРСКИХ ГОДИНА.

Захтев (подноси кандидат лично), односно предлог подноси доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације и магистар фармације – медицински биохемичар, надлежна комора, одговарајућа секција или подружница Српског лекарског друштва, односно Савез фармацеутских удружења Србије, као и Друштво медицинских биохемичара Србије, министарству надлежном за послове здравља.


УЗ ЗАХТЕВ, ОДНОСНО ПРЕДЛОГ, ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из чл. 2-5. ПРАВИЛНИКА, и то:


1) оверене фотокопије диплома о стеченом образовању, специјалистичким студијама односно ужој специјализацији;
2) оверена фотокопија одобрења за самостални рад, односно лиценца надлежне коморе;
3) кратка радна биографија;
4) потврда здравствене установе, односно другог правног лица за које је посебним законом предвиђено да обавља и послове здравствене делатности и приватне праксе о дужини радног искуства у звању доктора медицине, доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације – медицинског биохемичара у обављању дравствене делатности у здравственој делатности, односно специјалистичког стажа;
5) списак објављених стручних и научних радова, који треба да садржи: назив рада, све ауторе, наслов часописа, зборника, односно друге публикације, годину објављивања и страну, односно стране на којима је рад одштампан;
6) фотокопија сваког рада са списка: насловна страна часописа, зборника,
односно друге публикације, страна на којој се налазе имена чланова редакционог одбора (рецензија), страна, односно стране на којима је рад одштампан;
7) уз радове одштампане у изводу (резиме, постер) – оригинал рада у целини;
8) доказ од надлежне коморе да кандидату није изречена једна од дисциплинских мера;
9) потврду о чланству у одговарајућем струковном удружењу.


За сва потребна обавештења кандидат се може обратити Јелени Сарић (Министарство здравља РС), телефон: 064/88-11-100.

Више информација на адреси

Scroll to Top